โรงละครแห่งนี้เปรียบได้กับสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ว่า ศิลปินโขน ละคร ฟ้อนรำ และนักดนตรี จะต้องมีการแสดงออกซึ่งศิลปะให้เข้าถึงผู้ดูและผู้ฟัง ศิลปินจึงจำเป็นต้องมีสถานที่ แสดงหรือโรงมหรสพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับบรรดามิตรประเทศ

อันเป็นรากฐานที่จะส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศต่อไป ต่อมาในปีพ.ศ. 2475 กรมศิลปากรได้รับโอนกิจการโขน ละครและดนตรีจากสำนักพระราชวังมาดำเนินการ จึงได้ทำการปรับปรุงหอประชุม กรมศิลปากรในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นโรงละครแห่งชาติ ชั่วคราว และปีพ.ศ. 2504 กรมศิลปากรได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงละครแห่งชาติอย่างถาวร ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการแสดง นาฏศิลป์ไทยในวโรกาสพิธีเปิดโรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2508 นับเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติเป็นต้นมา ในปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานนาฏศิลป์ต่างๆ แล้ว ยังใช้สำหรับจัดงานรับรองพระราชอาคันตุกะและอาคันตุกะจากต่างประเทศได้อย่างสมเกียรติ อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Categories: travel news